KILAVUZ KAPTAN TEMEL EĞİTİMİ


Kılavuz Kaptan yeterlik belgelerinden birisine sahip olarak; gemi kaptanına, yetkili kılavuz kaptan belgesi ile yetkilendirildiği alan dahilinde uluslararası denizcilik teamüllerine göre seyir ve manevrasına yönelik konularda danışmanlık yapan ve gemi kaptanının sorumluluğu esas olmak üzere hizmetleri seyir ve manevra ile sınırlı olarak gemiye kılavuzluk eden kişiye kılavuz kaptan denir (RG 28.11.2006-26360; KKYEBÇUHY).

Kimler Kılavuz Kaptan Olabilir?

Kılavuz Kaptanların Yeterlilikleri, Eğitimleri, Belgelendirilmeleri ve Çalışma Usulleri Hakkında Yönetmelik (KKYEBÇUHY) gereği Türkiye'de herhangi bir kılavuzluk hizmet bölgesine yönelik olarak ilk defa kılavuz kaptan yeterlik belgesi alabilmek için aşağıdaki gerekliliklerin sağlanması gerekmektedir

a. Türk vatandaşı olmak

b. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak

c. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı iki yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

ç. (Değişik: RG-22/12/2010-27793) Üniversitelerin denizcilikle ilgili bölümlerinde lisans düzeyinde eğitim görmüş olmak

d. Uzakyol Kaptanı yeterlik belgesine sahip olmak ve anılan belge ile en az bir yıl kaptanlık yaptığını deniz hizmet belgesi ile belgelemek

e. Sağlık durumunun deniz hizmetine elverişli olduğunu, bu yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre belgelemek,

f. Düzgün ve akıcı konuştuğunu hastaneden alınmış belge ile ispatlamak

g. Bu yönetmelik hükümlerine uygun olarak kılavuz kaptanlık temel eğitimini başarı ile tamamlamak

ğ. (Değişik: RG-22/12/2010-27793) İlk defa kılavuz kaptan yeterlik belgesi alacaklar için görevbaşı eğitimine başlandığında 50 yaşından gün almamış olmak veya kılavuz kaptanlık için aday olunan kılavuzluk hizmet bölgesini kapsayan geçerli bir deniz trafik operatörü veya deniz trafik baş operatör belgesine sahip olmak

h. Görevbaşı eğitimini görmek ve bonservis almak

ı. (Değişik: RG-22/12/2010-27793) Kılavuz Kaptan sınavına girmeden önce KPDS'nin İngilizce bölümünden veya ÜDS'nin İngilizce Fen Bilimleri dalından en az 60 puan veya TOEFL'den en az 455 (PBT), 138 (CBT), 58 (İBT) veya IELTS Akademikten en az 5,5 puan almak veyahut idarece gerekli görüldüğünde GASM tarafından düzenlenecek genel İngilizce yeterlik sınavından en az 70 Puan veya GASM tarafından düzenlenecek Denizcilik İngilizcesi sınavından en az 80 veyahut geçerli bir deniz trafik operatörü veya deniz trafik başoperatörü belgesine sahip olmak

i. Kılavuz Kaptan sınavlarında başarılı olmak YUKARI

Temel Eğitim Nedir? En Yakın Eğitim Ne Zaman Açılacak?

Kılavuz Kaptanlık Temel Eğitimi "İdare tarafından bu eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiş kurumlarda en az 15 gün süreyle; 49 saati teorik ve 21 saati simülatör veya insanlı model gemi eğitimi olmak üzere toplam 70 saatlik" bir süreyi kapsamaktadır demekte ancak Bakanlığımızın eğitim saatleri ile ilgili son düzenlemeleri sonrasında "tam gün eğitim yapılması şartıyla (günde 8 saat) 9 günde tamamlanabilmektedir. DEU Denizcilik Fakültesinde gerçekleşen eğitimlerimizdeki konu başlıklarımız ise;  gemi manevra teorisi, römorkör tipleri ve bağlamaları, kılavuz kaptan kimliği, gemiye katılma ve ayrılma, değişik tip ve büyüklükteki gemilerin farklı özelliklere sahip liman ve terminallere farklı çevresel etkiler altında yanaşma, ayrılma, demirleme manevralarını içeren simülatör uygulamaları, seyir ve manevra planlaması, insan faktörü, köprüstü kaynakları yönetimi, otomatik tanımlama sistemleri (AIS) ve ECDIS gibi elektronik seyir yardımcıları ve kılavuz kaptan, risk kavramı ve risk yönetimi, gemi manevralarında risk değerlendirmesi, gemi trafik hizmetlerinin yapısı, işleyişi, kılavuzluk açısından Türk Boğazlar sistemi ve simülasyon uygulamaları, ulusal ve uluslararası mevzuat, safe port/safe berth kavramları, kılavuzlu gemilerde yaşanmış kazalar ve istatistiksel sonuçları, yorgunluk yönetimi, kılavuz kaptanın fiziksel yeterliliği ve koruması, gemi içi çatışma yönetimi, kılavuzluk hizmetlerinde durumsal farkındalık.

Kılavuz Kaptan Temel Eğitimi başvuran kişi sayısının 5'e kişiye ulaşması ve fakültenin imkanlarının uygunluğu halinde en kısa sürede açılmaktadır. Kayıtlar e-mail yoluyla alınmakta olup ön kayıt için isminiz ile birlikte telefon bilgilerinizi buraya iletmeniz yeterlidir. YUKARI

Adaylardan İstenen Belgeler Nelerdir?

Kılavuz Kaptan Temel Eğitimine katılacak olan adaylardan istediğimiz belgeler kurs başlangıcında teslim edilmek üzere;

- 1 adet fotograf (Başarı sertifikalarında kullanılmak üzere)

- Bağlı olduğunuz sicil limanından Kılavuz Kaptan Temel Eğitimine Sevk Yazısı (KKYEBÇUHY, Ek-2)

- Nüfus Cüzdan fotokopisi

- Sahip olunan ehliyetin fotokopisi

- Kurs ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu

Eğitime Sevk İçin İstenen Belgeler Nelerdir?

Bağlı olduğunuz limandan alacağınız kursa sevk yazısı için istenen belgeler ise (liman başkanlıklarınca farklı belgeler istenebileceği unutulmamalıdır);

- 5 Adet fotograf

- Fakülte Diploması (Orjinali ve fotokopisi)

- Sağlık Raporunda düzgün ve akıcı konuşabilir ibaresi olmalı,

- Sabıka Kaydı

- Dilekçe

- Kaptan olarak en az 1 yıl Deniz Hizmet Belgesi (Kontrat ve Şirket Onaylı Belgeler ile)

- 50 yaşından gün almamış olmak veya kılavuz kaptanlık için aday olunan kılavuzluk hizmet bölgesini kapsayan geçerli bir deniz trafik operatörü veya deniz trafik baş operatörü belgesine sahip olmak

- Kimlik fotokopisi

- Pasaport ve Liman Cüzdanı fotokopileri YUKARI

Alınacak Belgenin Geçerlik Süresi Var Mı?

Kılavuz Kaptan Temel Eğitim sonunda düzenlenecek olan belge ilgili yönetmelik gereği 2 Yıl geçerlidir. 2 Yıl içerisinde staja başlanmamış ise belge geçerliliğini kaybedecektir.

Diğer sorularınız için Ofis Tel: 0 232 301 8855 veya Doç. Dr. Yusuf ZORBA: 0 532 437 0026